پرداخت آنلاین هزینه ثبت نام کنگره

AWT IMAGE

پشتیبان پرداخت الکترونیک  AWT IMAGEمی باشد.

می توانید با تمامی کارت‌های عضو شبکه شتاب هزینه ثبت نام در اولین کنگره بین المللی و دوازدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران را پرداخت نمائید.

AWT IMAGE