کمیته اجرایی

دبیر اجرایی کنگره دوازدهم:

دکتر معصومه نخعی (دکتری تخصصی ارتوز و پروتز- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان)

.

اعضای کمیته اجرایی:

- رضا وهاب کاشانی

- محمدعلی میرکمالی 
- الهام اسفندیاری
- نعیمه روحانی
- طاهر بابایی

- حمید پژم

- پروانه رشیدی (مسئول دفتر انجمن)