کمیته علمی

دبیر علمی کنگره دوازدهم:

دکتر سعید فرقانی (دکتری تخصصی ارتوز و پروتز- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

.

اعضای کمیته علمی (به ترتیب الفباء):

 • حسین آسیابی (دانشجوی دکتری تخصصی ارتوز و پروتز-عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
 • دکتر منیره احمدی بنی (دکتری تخصصی ارتوز و پروتز- عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)
 • الهام اسفندیاری (دانشجوی دکتری تخصصی ارتوز و پروتز- عضو هیات مدیره انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران)
 • دکتر غلامرضا امینیان (دکتری تخصصی ارتوز و پروتز- عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)
 • طاهر بابایی (دانشجوی دکتری تخصصی ارتوز و پروتز- عضو هیات مدیره انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران)
 • دکتر روشنک بقایی (دکتری تخصصی ارتوز و پروتز- عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)
 • بهراد بلوچ کیوان (کارشناس ارشد روانشناسی- نماینده مرکز ارتوز و پروتز کوثر)
 • دکتر محمود بهرامی زاده (دکتری تخصصی ارتوز و پروتز- عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)
 • حمید پژم (دانشجوی کارشناس ارشد ارتوز و پروتز- عضو هیات مدیره انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران)
 • علی پورقاسم (دانشجوی دکتری تخصصی ارتوز و پروتز- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
 • فهیمه السادات جعفریان (کارشناس ارشد ارتوز و پروتز- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
 • دکتر مریم جلالی (دکتری تخصصی ارتوز و پروتز- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)
 • دکتر محمدعلی جوانشیر (دکتری تخصصی پرستاری- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)
 • بهنام حاجی آقایی (دانشجوی دکتری تخصصی ارتوز و پروتز- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)
 • دکتر محمد حدادی (دکتری تخصصی ارتوز و پروتز- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)
 • علیرضا خاقانی  (دانشجوی دکتری تخصصی ارتوز و پروتز- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)
 • دکتر حسن سعیدی (دکتری تخصصی ارتوز و پروتز- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)
 • سعیده سیدمحسنی (کارشناس ارشد ارتوز و پروتز- دانشگاه علوم پزشکی ایران)
 • دکتر ابراهیم صادقی (دکتری تخصصی ارتوز و پروتز- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
 • دکتر زهرا صفایی پور (دکتری تخصصی بیومکانیک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)
 • دکتر محمدرضا صفری (دکتری تخصصی ارتوز و پروتز- عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)
 • علیرضا طاهری (دانشجوی دکتری تخصصی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
 • طهمورث طهماسبی (دانشجوی دکتری تخصصی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
 • دکتر مختار عراضپور (دکتری تخصصی ارتوز و پروتز- عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)
 • الهه فرجی (نماینده پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان)
 • دکتر سعید فرقانی (دکتری تخصصی ارتوز و پروتز- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
 • دکتر فرزاد فرمانی (دکتری تخصصی ارتوز و پروتز- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان)
 • بهشید فرهمند (دانشجوی دکتری تخصصی ارتوز و پروتز- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)
 • دکتر کامیار قصیری (دکتری تخصصی ارتوز و پروتز- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان)
 • دکتر مجتبی کامیاب (دکتری تخصصی ارتوز و پروتز- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)
 • دکتر محمدتقی کریمی (دکتری تخصصی ارتوز و پروتز- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
 • دکتر محمد کمالی (دکتری تخصصی بهداشت - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)
 • دکتر محمدعلی مردانی (دکتری تخصصی ارتوز و پروتز- عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)
 • دکتر سیدمحمدابراهیم موسوی (متخصص ارتوپدی- عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)
 • محمدعلی میرکمالی (کارشناس ارتوز و پروتز- عضو هیات مدیره انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران)
 • دکتر معصومه نخعی (دکتری تخصصی ارتوز و پروتز- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان)
 • محمد جواد نوری (دانشجوی دکتری تخصصی ارتوز و پروتز- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
 • رضا وهاب کاشانی (کارشناس ارشد ارتوز و پروتز- عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)