اخبار کنگره اولین کنگره بین المللی ارتوز و پروتز ایران

با توجه به همکاری انجمن بین المللی بیومکانیک پا و مچ پا (I-FAB) و حضور پنج سخنران خارجی در دوازدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران و احراز سایر شرایط برگزاری کنگره بین المللی، اولین کنگره بین المللی ارتوز و پروتز ایران همزمان با دوازدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران برگزار می گردد.

.

AWT IMAGE