اخبار کنگره نحوه حضور و غیاب

نظربه تاکید اداره کل آمورش مداوم پزشکی درخصوص دقت هرچه بیشتر در تایید حضور شرکت کنندگان فارغ التحصیل دوره کارشناسی و بالاتر در سمینارها، کارگاه ها و کنگره ها براساس درصد مشخصی از ساعات حضور، در اولین کنگره بین المللی و دوازدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز، ساعات حضور  مشمولین از طریق دستگاه و نرم افزار اختصاصی سامانه آموزش مداوم به کمک کارتهای هویتی هوشمند ثبت خواهد شد و تایید نهایی و صدور گواهی براساس درصد تعیین شده از سوی مرکز آموزش مداوم به صورت خودکار انجام میپذیرد.

.

توجه داشته باشید:

- درصورتی که پیش از این کارت هویتی سامانه آموزش مداوم را دریافت نموده اید، کارت را به همراه داشته باشید.

- اگر  به هر دلیل کارت خود را دریافت نکرده و یا تاکنون برای آن اقدام ننمودیه اید، در روز کنگره میتوانید  با مراجعه به بخش صدور کارت حضور و غیاب کارت موقت برای کنگره ارتوز و پروتز را دریافت نمائید.

- توجه داشته باشید کارت موقت تنها در کنگره ارتوز و پروتز معتبر میباشد و در خاتمه زمان کنگره و بعد از ثبت آخرین حضور میبایست به بخش صدور کارت مرجوع گردد.

.

همچنین لازم به ذکر است:

- تمامی مشمولین که پیش از کنگره اقدام به ثبت نام نموده اند میبایست برای تحویل فیش پرداختی، اعلام حضور و دریافت کارت شناسایی گردن آویز به بخش ثبت نام مراجعه نمایند.