اخبار مقالاتنحوه انتخاب مقاله برتر هر جلسه

قابل توجه شرکت کنندگان و سخنرانان محترم

از آنجاییکه داوری مقالات جهت انتخاب مقالات برتر هر جلسه، بر اساس آراء هیات رئیسه و حضار محترم انجام می شود خواهشمند است آن دسته از همکارانی که قصد انتخاب مقاله برتر و رای دادن به سخنرانان را دارند از ابتدای جلسه تا انتهای جلسه در سالن حضور داشته باشند. چرا که برگه های رای برداری در 5 دقیقه اول شروع جلسات توزیع خواهد شد و در انتهای هر جلسه جمع آوری می شود.