اخبار مقالاتارسال فایل اسلاید و پوستر

جهت ارسال فایل اسلاید و پوستر از طریق روش ذیل اقدام فرمائید و از ارسال فایل به ایمیل انجمن و کنگره خودداری فرمائید.
ورود به صفحه شخصی/انتخاب پرونده مقاله پذیرفته شده (پوستر یا ارائه شفاهی)/ انتخاب گزبنه فراگذاری فایل (اسلایدیا پوستر)/ جستجوی فایل از طریق محل مشخص شده/ فراگذاری فایل/ تایید/ مشاهده پیام تایید ارسال
همچنین جهت اطمینان از فراگذاری فایل می توانید پرونده مقاله مورد نظر را بررسی نمائید.