پرداخت آنلاین هزینه ثبت نام کنگرهپرداخت آنلاین هزینه ثبت نام در کنگره

AWT IMAGE

پشتیبان پرداخت الکترونیک  AWT IMAGEمی باشد.

می توانید با تمامی کارت‌های عضو شبکه شتاب هزینه ثبت نام در اولین کنگره بین المللی و دوازدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران را پرداخت نمائید.

AWT IMAGE