تاریخ‌های مهم کنگره سیزدهمتاریخ‌های مهم کنگره دوازدهم

تاریخ‌های مهم کنگره دوازدهم ارتوز و پروتز ایران

مهلت ارسال خلاصه مقاله: ۳۰ تیرماه ۱۳۹۵

اعلام نتیجه داوری: ۳۰ مردادماه ۱۳۹۵

آغاز ثبت نام شرکت در کنگره دوازدهم: ۱ آبان ماه ۱۳۹۵

آغاز کنگره: ۲۵ آبان‌ ماه ۱۳۹۵

پایان کنگره: ۲۷ آبان‌ماه ۱۳۹۵