اهداف کنگره سیزدهماهداف کنگره دوازدهم

هدف کلی برنامه :

به اشتراک گذاشتن آخرین دستاوردها در زمینه ارتوز و پروتز در سطح کشور و جهان

.
اهداف اختصاصی اجرای برنامه :
۱) سیاست گذاری کلی در زمینه ارائه خدمات ارتوز و پروتز
۲) هم اندیشی جهت بهینه سازی خدمات ارتوز و پروتز
۳) تقدیر از اندیشمندان موفق در زمینه ارتوز و پروتز